14. 10. 2007

Kaltenborgová metodika

Cvičenia na chrbticu.
Kaltenbornová metodika:
Ide o zostavu cvikov, využívaných najmä pri poruchách chrbtice, na uvolnenie stuhlosti, alebo pri funkčných blokádach chrbtice. Švihové necielené pohyby sú nevhodné, pretože
ich nemožno cieliť segmentovo, a môžu vyvolať nežiaducu reflexnú kontrakciu. Preto všetky cvičenia robíme pomaly, s uvedomením a s dôrazom na dýchanie.
Zostavu tvoria tri cviky vykonávané v štyroch polohách. Tieto zabezpečujú cielený pohyb v danom úseku chrbtice. 1.poloha: spor kľačmo, horné končatiny sa opierajú o 30-40 cm podložku. Precvičujeme dolnú driekovú chrbticu, segment L3-L5.
Pohyb 1. flexia a extenzia so súčastným nádychom a výdychom. 2. rotácia- hlava trup a HK sa vytáčajú striedavo v pravo a v ľavo, s nádychom je rotácia , s výdychom návrat do predchádzajúcej polohy. 3. lateroflexia- pri nádychu vytočíme predkolenie striedavo v pravo a v ľavo so súčastným pohľadom očí cez rameno na päty, s výdychom späť do polohy.
2. poloha: pre strednú a hornú driekovú chrbticu L1-L3 a prechod Th2 spor kľačmo, HK kolmo na podložku a stehná s predkolením a trupom zvierajú pravý uhol. Pohyby sú totožné s cvikmi v 1. polohe
3. poloha: Precvičíme dolnú hrudnú chrbticu Th8- Th12. Opis polohy: podpor klačmo na predlaktí predkolenie zo stehnom v 90º uhle. Predlaktie s ramenom v 90º uhle. HK na podložke. Robíme pohyby ako v prvej polohe.
4. Poloha: Stredná a horná hrudná chrbtica a prechod C-Th Th1-8, podpor v zníženom kľaku poloha plazmo hlava opretá čelom na prekríženom predlaktí. Cviky tie isté ako vo všetkých polohách.

Spinálne cvičenia (cvičenia na chrbticu)

Jedným z hlavných pohybových mechanizmov na chrbtici je okrem flexii, extenzii, lateroflexii je aj TORZIA- krútivý pohyb ktorý sa vyskytuje fyziologicky aj počas chôdze. Torzný pohyb znamená že sa oba konce chrbtice vytáčajú v protichodnom smere. Torzný mechanizmus preťahuje mäkké tkanivá a udržuje ich tak v potrebnej dĺžke a pružnosti.
Poruchy chrbtice môžu vznikať dôsledkom: Miestnym preťažením, nedostatočným pohybom, zlou koordináciou pohybov.
Mechanické predpoklady cvičenia:
- pomalý rytmus pohybov, doba jednej fázy trvá 5-7sekund,
- pohyb je v oboch smeroch synchronizovaný
- podložka musí byť pevná
- v hodným úvodom je AUTOTRAKCIA, tak že driekovú a krčnú chrbticu pritlačíme k podložke, tak dochádza k predĺženiu chrbtice
Séria cvikov na chrbte:
Základná poloha: Upažiť pokrčmo,( V lakťových kĺboch 90º uhol ) nohy na jednu stopu od seba.
Modifikácie: 1.dolné končatiny ( DK ) spolu, 2. pravá DK prekrížená cez ľavú DK- a opačne, 3. päta pravej DK opretá medzi palcom a druhým prstom ľavej DK a opačne, 4. pravé chodidlo dáme na ľavé koleno a vystriedame, 5. obe DK pokrčené v kolenných kĺboch, DK vytáčame na jednu stranu a súčasne hlavu na opačnú stranu, 6. pokrčené obe DK roznožené od seba na dĺžku predkolenia, 7. pokrčené DK v bedrových kĺboch a kolenných kĺboch
Séria cvikov na bruchu:
Východzia poloha: ľah na bruchu, ruky zložíme pod bradu tak, že ukazovák a prostredník pravej ruky obime zápästie ľavej ruky, DK na jednu stopu od seba. Cvičenie prevádzame tak, že robíme rotáciu chrbtice- kam smeruje brada, tam smerujú aj päty. Modifikácie sú tie isté, ako pi cvikoch na chrbte.
Séria cvikov v sede:
Základná poloha: sed, nohy vystreté, vzdialené od seba na jednu stopu, opierame sa dlaňami vzadu o podložku, prsty smerujú dozadu. Lopatky sú pri sebe, sú pevným bodom a nesmú sa pohybovať.