16. 11. 2008

Mozog - Video


Prinášam vám link na výbornú reláciu STV.

10.09. Zdravíčko, pán doktor ! - Mozog Mozog je hlavný orgán nervového systému. Obsahuje 12 miliárd neurónov a 50 miliárd podporných buniek. Hoci zaberá len 2 % našej telesnej hmotnosti, z energie ktorú telu dodávame spotrebuje až 15 %. Mozog odoberá až štvrtinu vdychovaného kyslíka. Štatistiky ochorení mozgu v súčasnosti vykazujú alarmujúce čísla. Existuje prevencia degeneratívnych ochorení mozgu? Aký je pokrok vo výskume mozgu?

9. 11. 2008

Facilitačné prvky


Bilaterálne krížové cvičenia

Podstatou je iradiácia voluntárnej činnosti. Spočíva v odporovom cvičení na kontralaterálnej zdravej končatine , ktoré facilituje pohyb na paretickej (homolaterálnej) končatine. Odporové cvičenia vždy začíname na zdravej končatine.

Rytmická stabilizácia

Pri rytmickej stabilizácii sa využíva rytmické striedanie kontrakcie agonistov a antagonistov v snahe vychýliť končatinu z osi. Vychyľovanie musí byť pomalé a plynulé , aby podnety prešli hlbšie do CNS (inak je efekt minimálny). Odpor má byt taký, aby pohyb zostal izometrický . Táto facilitačná technika je vhodná napr. na posilnenie stabilizátorov trupu . Pacientovi dávame slovný povel: Držte pevne, nedajte sa vychýliť !

Pretiahnutie svalu

Dráždime nim svalové vretienka, ktoré informujú CNS o rýchlych a fázických zmenách dĺžky svalu . Aby bol účinok čo najväčší, musí pasívne pretiahnutie svalu rýchle , bezbolestivé a musí obsahovať rotačnú zložku ( vyplýva to z anatomického uloženia svalov.) Bez rotačnej zložky nie je sval ani maximálne natiahnutý ani úplne kontrahovaný.

Súvisiace odkazy :
Link: Prehľad niektorých facilitačných prvkov používaných vo fyzioterapii.
Link: Facilitácia

5. 10. 2008

Osteoporóza a denzitometria


Osteoporóza a denzitometria
24.08.2008, 18:15

TÉMA: Osteoporóza a denzitometria

HOSŤ: MUDr. Dimitrij Oniščenko,

Ortopedická ambulancia ŽNsP Košice


Odkaz na video:

Náhla cievna mozgová príhoda (NCMP)Náhla cievna mozgová príhoda (NCMP)
07.09.2008, 18:15
Hosť: MUDr. Danica Gossányiová
Neurologické oddelenie NsP Humenné
O chorobách i prevencii Rozhovor zo štúdia TA3 o zdraví, chorobách i prevencii a novinkách v zdravotníctve s odborníkom na danú oblasť.Moderuje MUDr. Miloš Bubán
Odkaz na video:
http://www.ta3.com/sk/relacie/21_zdravie/5217_nahla-cievna-mozgova-prihoda-ncmp

7. 9. 2008

Stimulácia kožných receptorovChlad , dotyk, tlak, teplo, - využívame stimuláciu exteroreceptorov, ktoré sa nachádzajú v koži a podkoží . Facilitácia dotykom sa využíva pri Vojtovej metóde, kde sa dotykom ,aj tlakom na spúšťové zóny podráždia exteroreceptory (aj proprioreceptory) ,čím sa vyvolávajú pohybové vzorce.
Je veľmi dôležité kde sa dotýkame pacienta pri kladení odporu alebo vedení pohybu. Vždy sa dotýkame len tej časti tela, kde chceme aby sa aktivovali svalové skupiny , čo je dôležité aj z hľadiska vedenia smeru pohybu (Kabátová metóda). Ďalším dôležitým zdrojom aferentácie je trenie kefovanie pokožky. Facilitácia dotykom sa využíva aj pri hipoterapii a orofaciálnej stimulácií .
Krausové telieska – reagujú na chladivé podnety , ktoré môžeme využiť nielen facilitačne (napr. trenie malej plochy kockou ľadu pôsobí dráždivo na sval), ale aj inhibične ( kryoterapia na ovplyvnenie spasticity..
Ruffiniho telieska - nachádzajú sa v koži označujeme ich ako tepelné receptory. Teplo môžeme tiež považovať za facilitačný prvok, ktorý nám optimálne pripraví vhodné podmienky pre svalovú kontrakciu, ale aj relaxáciu.

Súvisiace odkazy :
Link: Prehľad niektorých facilitačných prvkov používaných vo fyzioterapii.
Link: Facilitácia

6. 7. 2008

Slovná stimulácia

Usilujeme sa ňou zvýšiť koncentráciu pacienta na činnosť. Správne povely podnecujú pacienta k sústredenosti a tým k vyšším výkonom. Povely musia byť stručné, jasné a mali by ho motivovať a povzbudzovať . Môžeme tu zaradiť aj facilitáciu zvukom , hudbou, ktorá sa uplatňuje napríklad u pacientov s Parkinsonovou chorobou

Súvisiace odkazy
Link: Prehľad niektorých facilitačných prvkov používaných vo fyzioterapii.
Link: Facilitácia

Facilitácia zrakom

Zrak je pre človeka najdôležitejším zmyslovým orgánom. Informácie prichádzajú do CNS prostredníctvom zraku , môže čiastočne nahradiť ostatné aferentné podnety. Využíva sa predovšetkým u ochorení kde je postihnutý mozoček, vestibulárny aparát alebo sú postihnuté zadné miechové povrazce (porucha hĺbkovej citlivosti).

Iradiácia voluntárnej činnosti (dráždenie)

Zvyšovaním sily ( úsilia) vykonávaného pohybu nastáva iradiácia aktivity na viacerých segmentoch miechy ( napr. intenzívny stisk ruky spôsobuje pohyby šijového a mimického svalstva ). Pohyby sa vykonávajú v niekoľkých rovinách , kĺboch súčastne , musia mať diagonálny charakter. Kombinujeme ich napr. aj s bilaterálnymi krížovými cvičeniami .

Link: Prehľad niektorých facilitačných prvkov používaných vo fyzioterapii.

25. 5. 2008

Slovenský Zväz Sclerosis Multiplex

Vznikol na pomoc osobám s diagnózou SM, na podporu a povzbudenie tých pacientov, ktorí SM vzdorujú a na zmiernenie utrpenia tých, ktorí už bojovať nevládzu a sú odkázaní na starostlivosť a pomoc rodinných príslušníkov, lekárov, rehabilitačných pracovníkov a iných ľudí.
SZSM je dobrovoľné, samostatné, apolitické občianske združenie. Združuje občanov s diagnózou SM, ich rodinných príslušníkov, ako aj iných občanov bez ohľadu na politickú príslušnosť, rasu, svetonázor a náboženské vyznanie, ktorí chcú osobám s SM pomáhať a podporovať činnosť SZSM. Link: http://www.szsm.szm.sk/

Ako sa ti páči logo Fyzioterapia ?

Anketa č.2 - Ako sa ti páči logo Fyzioterapia ?

Ako ste hlasovali :

Jednoduché 11 %
Pekné 36 %
O ničom 11 %
Lepšie bude ak ho zmeníš 20 %
Dá sa 22 %


Hlasujúcich 72 osôb. Všetkým ktorým zahlasovali v ankete srdečne ďakujem .

20. 5. 2008

EUROPACOLON

europacolon slovensko je nezávislá, nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na problematiku kolorektálneho karcinómu (rakovina hrubého čreva a konečníka) a na Slovensku vznikla v máji 2007. Jej cieľom je informovať o tejto zákernej diagnóze, naučiť širokú verejnosť rozpoznať prvé príznaky choroby a účinne s ňou bojovať.
Odkaz: http://www.europacolon.sk/

13. 5. 2008

Facilitácia dýchaním

Pri nádychu sa svalový tonus zvyšuje – facilituje. Pri výdychu sa svalový tonus znižuje - inhibuje . Využíva sa hlavne pri (AGR), antigravitačnej relaxácii a (PIR), relaxácii .

Odkaz: Prehľad facilitačných techník používaných vo fyzioterapii.

Odkaz: facilitácia

11. 5. 2008

Diskusia : Polymyositis, polymyozitída, - čo o nej vieme?
Zapoj sa do diskusie vložením komentára a podpor tvojimi skúsenosťami toho, kto tvoju pomoc potrebuje. Túto diskusiu som otvoril na podnet Lívii. Vopred Vám Ďakuje a čaká na príspevky.

Obranná trojflexia

Je komplex pohybov pozostávajúci z flexie v bedrovom kĺbe , kolennom kĺbe a dorzálnej flexie v členkovom kĺbe. Obrannú trojflexiu vyvoláme bolestivým podráždením planty nohy od päty smerom k prstom nôh, alebo chladivým podráždením v ingvine. Trojflexia jednej dolnej končatiny facilituje súčasne extenziu druhej dolnej končatiny. Hovoríme o skríženej trojflexii . Využíva sa pri poruchách centrálneho motoneurónu.

Link: Prehľad niektorých facilitačných techník používaných vo fyzioterapii.

Termíny týkajúce sa pohybu


Flexia
- vždy, keď dochádza k zmenšeniu uhla medzi kosťami alebo časťami tela. Tento termín sa používa výhradne na opis pohybu pozdĺž sagitálnej alebo mediálnej roviny. Flexiou je napríklad ohnutie ruky v lakti, pohyb vystretej dolnej končatiny smerom dopredu, alebo predklon chrbtice .


Extenzia
- opak flexie (niekedy tiež dorzálna flexia); uhol sa zväčšuje. Tento termín sa používa výhradne na opis pohybu pozdĺž sagitálnej alebo mediálnej roviny. Extenziou je napríklad vystretie ruky v lakti alebo návrat z predklonu do strednej polohy.

6. 5. 2008

Prehľad niektorých facilitačných techník používaných vo fyzioterapii.

Medzi najčastejšie využívané facilitačné prvky vo fyzioterapii zaraďujeme:

1. obranná trojflexia
2. facilitácia dýchaním
3. iradiácia voluntárnej činnosti
4. slovná stimulácia
5. facilitácia zrakom
6. stimulácia kožných receptorov
7. bilaterálne krížové cvičenia
8. rytmická stabilizácia
9. pretiahnutie svalu
10. využitie maximálneho odporu
11. využitie šijových reflexov
12. spätné zapínanie antagonistu
13. ťah z kĺbu ťah do kĺbu
14. facilitácia prostredníctvom vestibulárneho aparátu
15. relaxácia
16. automotivácia
17. posturálne reflexy
18. podmieňovanie

25. 4. 2008

Práca pre zdravotné sestry

Zadarmo sprostredkujem prácu pre diplomované zdravotné sestry do Talianska.
Podmienka znalosť tal.
Pre bližšie informácie píšte na erbamar@gmail.com  ,

23. 4. 2008

Priamy sval brucha (musculum rectus abdominis) .

Musculum rectus abdominis tvorí prednú stenu brušnej dutiny.
Odstup:
Začína sa na mečovitom výbežku (processus xiphoideus) a na chrupavkovej časti 5. - 7 rebra. Úpon:
Zostupuje kaudálne a upína sa na lonovú kosť (os pubis ), medzi sponou lonovou a hrbčekom lonovej kosti .Mediálne prilieha k bielej čiare (linea alba). Jeho snopce sú prerušované šľachovými vložkami - intersecciones tendineae, ktoré bývajú 3 až 4.
Funkcia:
Jeho funkciou je ohyb chrbtice pri fixovanej panve (flexia trupu) a spolupôsobí pri brušnom lise. Pomáha pri výdychu. Jeho silná kontrakcia umožňuje zdvihnúť hornú časť trupu pri prechode z polohy ležmo do sedu.
Ak je fixovaný trup dvíha panvu s DK (prednoženie)

13. 4. 2008

Facilitácia

Termín facilitácia pochádza z latinského slova ,,facilis´´ ,čo sa dá preložiť ako ľahký , ľahko vykonateľný. Vo fyzioterapii facilitácia znamená činnosť , ktorá napomáha obnove porušenej hybnosti , alebo jej zlepšeniu na podklade uľahčenia vzniku motorických reflexov . Pri facilitácii ide o zvýšenie prúdu aferentných (dostredivých ) signálov , čím dochádza k podráždeniu motorickej nervovej bunky, následnej kontrakcii svalu a k vykonaniu požadovaného pohybu .

Odkaz: Facilitačné prvky

23. 3. 2008

Publikuj na fyzioterapia.blogspot.com


Si fyzioterapeut , ergoterapeut, športový lekár, fyziater , neurológ , internista, ortopéd, chirurg, študent ... a máte diplomovanú prácu , článok, referát, ktorý by sa obsahovo hodil na http://fyzioterapia.blogspot.com/ .

Prosím Vás pošlite ho s krátkym popisom o sebe (v prípade ak chcete aby bolo zverejnene Vaše meno) na : health.administ@gmail.com


Podnety na zdokonalenie blogu, kritiku mailujte na : health.administ@gmail.com

Srdečne ďakujem všetkým za spoluprácu a dúfam že tento jednoduchý projekt sa bude naďalej rozvíjať aj za Vašej pomoci.

S pozdravom Marek Maron

Fyzioterapia vracia do života

Som diplomovaný fyzioterapeut a prinášam Vám jedno pekné video, o dôležitosti práce fyzioterapeuta . Fyzioterapia sa stala neoddeliteľnou súčasťou každej atletickej prípravy športovcov. Zohráva nesmierne dôležitú úlohu pri získaní stratených pohybových schopností ľudského organizmu. Príprava vrcholových športovcov a rehabilitácia po športových úrazoch je v rukách fyzioterapeuta .
Čo ma ale dosť mrzí je , že na Slovensku je dosť slabá spolupráca športových klubov s kvalitnými fyzioterapeutmi a ich práca je často finančne podhodnotená.

20. 3. 2008

Diskusia:

Je podľa Vás práca fyzioterapeuta na Slovensku dostatočne ohodnotená?

DISKUSIA

Blog fyzioterapia.blogspot.com má od dnes novú rubriku pod názvom DISKUSIA.
Môžete v nej vyjadriť svoj komentár na aktuálnu tému .

Klimatoterapia

Klimatoterapia -klimatická liečba - je jednou z metód fyzikálnej terapie, ktorá využíva účinné faktory klímy pri udržiavaní a podpore zdravia, liečbe ochorení a patologických stavov a pri obnove stratených funkcií a schopností organizmu.

13. 3. 2008

Fototerapia polarizovaným svetlom - Biolampa

Prirodzeným zdrojom polarizovaného svetla je mesiac, najmä ak sa nachádza vo fáze splnu .
Procedúra sa aplikuje políčkovou metódou a trvá 5minút - lokálne ožiarenie aplikujeme políčkovou metódou na indikované miesto od odkrytého povrchu tela zo vzdialenosti 3-5cm na každé políčko s veľkosťou 25cm2 .
Pri celkovej aplikácii je zdroj žiarenia vzdialený od povrchu tela pacienta 1m .
Účinky, indikácie a kontraindikácie sú rovnaké ako pri laseroterapii.

Fototerapia polarizovaným svetlom, Laser


Laser - je prístroj, ktorý uvoľňuje energiu vo forme úzkeho zväzku elektromagnetického žiarenia s charakteristickými vlastnosťami :
a) monochromatické – má konštantnú vlnovú dĺžku,
b) koherentné – kmitanie je rytmické, svetlo kmitá v jednej fáze, c) polarizované – vlnenie len v jednej rovine,
d) paralelné – má malú rozbiehavosť, nerozptyľuje sa - laserový lúč má vysokú energiu - pri laseroterapii sa využívajú termické a fotochemické účinky . Ovplyvnením biochem. reakcií v bunkách a tkanivách organizmu sa prejavuje analgetický, protizápalový, protiedematózny a biostimulačný efekt terapie –

Aplikačná technika môže byť: statická – bodová alebo dynamická – plošná.
Pri aplikácii treba dôsledne dodržiavať bezpečnostné opatrenia dané normami podľa zaradenia prístrojovej techniky do príslušnej bezpečnostnej triedy, pri práci s lasermi 1.triedy nie sú potrebné osobitné opatrenia, pri práci s lasermi ďalších tried hrozí poškodenie zraku, preto treba používať špeciálne ochranné okuliare. Laseroterapiu aplikuje lekár alebo fyzioterapeut.Účinky laseroterapie na organizmus :
1. stimulácia biologických procesov
a) na humorálnej úrovni – ovplyvňuje homeostázu a úroveň pH zasahuje do tvorby ATP podporuje tvorbu neurotransmiterov
b) na membránovej úrovni – zvyšuje metabolizmus buniek podporuje transmembránový prenos zvyšuje membránový potenciál aktivuje pumpu Na – K
c) na bunkovej úrovni – stimuluje mitózu zvyšuje aktivitu fagocytov zvyšuje aktivitu leukocytov, imunoglobulínov zvyšuje aktivitu makrofágov, fibroplastov
d) na tkaninovej úrovni – podporuje vazodilatáciu zlepšuje resorpciu edémov zvyšuje tvorbu kolagénu a granulácií
2. analgetický účinok

a) lokálny – cez tkaninový nervový systém zabezpečením zvýšeného prahu dráždivosti

b) celkový – zabezpečený zvýšeným uvoľňovaním serotonínu, prostaglandínov a beta endorfínov

Aplikácia - dávkovanie je prísne individuálne - lúč preniká do hĺbky 4-6cm - ožarovací čas závisí od veľkosti ožarovanej plochy.

Indikácie:
a) dermatológia – opar, lišaj, herpes simplex, herpes zoster, akné, keloidné jazvy, dekubity, vredy, popáleniny, jazvy, chronické ekzémy, urýchlené hojenie rán, hojenie zápalových procesov, varixy, gangrény...
b) neurológia – neuralgia, paréza, cervikokraniálny a cervikobrachiálny syndróm...
c) ortopédia – artrózy,artritídy, podvrtnutia a luxácie, uvoľnenie svalových spazmov, vstrebávanie edémov a výpotkov, lumbago, radiálny a ulnárna epikondylitída, hematómy, morbus Bechterev, tendosynovitída, burzitída, bolestivé poruchy pohyb.systému, poúrazové stavy, vertebrogénne bolesti...
d) kozmetika – alopécia, strie, vrásky...

Kontraindikácie:
- ožiarenie očí, štítnej žľazy, semenníkov, rastových zón, horúčkovité ochorenia , zhubné nádory , gravidita, epilepsia

9. 3. 2008

INFRAČERVENÉ ŽIARENIE (IR)


Infračervené žiarenie je časť svetelného spektra vyžarovaného slnkom. Nie je viditeľné ľudským zrakom, ale človek ho môže cítiť v podobe tepla, pôsobiaceho na jeho kožu. Je to podoba energie, ktorá zahrieva predmety priamo bez toho, aby medzitým bol ohrievaný vzduch..

IR má vlnovú dĺžku v rozsahu 760 – 100 000 nm ( vo fyzioterapii sa využíva frekvenčný rozsah 760 – 10 000nm).
Má nízku energiu fotónov a rozdeľuje sa na pásma:
1. krátkovlnné pásmo – IR A s vlnovou dĺžkou 760 – 1400nm
2. strednovlnné pásmo – IR B s vlnovou dĺžkou 1400 – 3000nm
3. dlhovlnné pásmo – IR C s vlnovou dĺžkou nad 3000nm

Z biologických účinkov je najvýraznejší tepelný účinok. Žiarenie preniká do tkanív až pod kožné štruktúry a vyvoláva vazodilatáciu a tepelný erytém – je škvrnitý, nepresne ohraničený a stráca sa do 2hodín. - má spazmolytický, analgetický, stimulujúci účinok, posilňuje obranné mechanizmy - účinky závisia od vlnovej dĺžky – vzniká tepelný účinok, prehrievanie, ohrievanie - teplotu aj intenzitu regulujeme vzdialenosťou, môžeme použiť aj filtre - efekt ožiarenia môžeme ovplyvniť vzdialenosťou zdroja od tela a dĺžkou trvania.

Umelými zdrojmi IR žiarenia sú:
vysokožeravé žiarivky ( solux ) a žiarovkové zdroje ( teplota vlákna 2200-3000C°;), druhým často používaným zdrojom je akvasól, ktorý využíva IR svetlo prechádzajúce cez vodu, čím sa odfiltrujú len požadované lúče IR A - aplikácia trvá 10 – 15minút - celkový počet ožiarení nepresahuje 20 – 30aplikácií - procedúry možno opakovať niekoľkokrát za deň - IR žiariče netreba zahrievať, dôležité je pripraviť pomôcky na ochranu očí .

Pracovný postup:
Pacient zaujme polohu, ktorú si vyžaduje aplikácia procedúry - pacient sedí alebo leží vo vzdialenosti 50cm od zdroja žiarenia tak, aby lúče dopadali kolmo na povrch ošetrovanej časti tela. Pri lokálnej aplikácii IR žiarenia v oblasti tváre si pacient chráni oči špeciálnymi okuliarmi . Pacient má mať pocit tepla, nikdy nie pálenia .

Indikácie:
-chronické bolestivé syndrómy pohybového systému,
-chronické sinusitídy a bronchitídy
- spazmy hladkého svalstva
- infračervené svetlo je dôležitou mocnou energiou podporujúcou liečenie; pozitívne pôsobí na tvorbu zásoby bielych krviniek; zvyšuje rast buniek, zlučovanie DNA a proteínov v bunkách- podporuje krvný obeh - tým pôsobí proti tvorbe chronického reumatizmu; tíši bolesť, únavu, stres a poskytuje úľavu od všetkých druhov - podporuje terapiu pri detoxikácii- pôsobí pri športových zraneniach, svalových zraneniach rovnako ako pri opakovaných únavových zraneniach- bojuje proti kôrnateniu ciev, ochoreniam tepien (rozširuje tepny, cievy a kapiláry)- stimuluje metabolizmus, podporuje odstraňovanie niektorých nebezpečných toxínov ktoré sa zhromažďujú v bunkách (ako napr. karcinogénne jedy ťažkých kovov, jedovaté látky z jedla, mliečnych výrobkov, voľné kyseliny, kyselinu močovú a únavové jedy)

Kontraindikácie:
- zvýšená telesná teplota,
- závažnejšia hypertenzia,
- zlyhávanie srdca
- poruchy citlivosti


Erytém

Erytém je sčervenanie kože v mieste pôsobenia žiarenia následkom cievnych reakcií, vazodilatácie, zvýšeného prekrvenia, cievnej permeability - ide o zápalovú reakciu kože má 4 stupne:
1.stupeň – vzniká po ožiarení, ktoré malo malú intenzitu a krátke trvanie, nedochádza k začervenaniu.
2.stupeň – erytém bez prejavov bolesti, začervenanie je mierne a po 1 dni mizne. 3.stupeň – začervenanie je výrazné, zreteľné, pigmentácia je viditeľná .
4.stupeň – začervenanie je výrazné, je spojené s opuchom a bolesťou, trvá dlhodobo, pigmentácia je výrazná.

8. 3. 2008

Ultrafialové žiarenie (UV)


Ultrafialové žiarenie (UV)

Má kratšiu vlnovú dĺžku a vyššiu energiu fotónov - vyvoláva zmeny predovšetkým v povrchových vrstvách kože - rozsah vlnovej dĺžky UV je od 180 nm do 400nm

Rozdeľuje sa na tri pásma:
1. dlhovlnné pásmo – UV A s vlnovou dĺžkou 400 – 315nm
2. strednovlnné pásmo – UV B s vlnovou dĺžkou 315 – 280nm
3. krátkovlnné pásmo – UV C s vlnovou dĺžkou 280 – 180nm

Najvýraznejšie biologické účinky má UV B žiarenie:
a) erytém – vzniká v priebehu 1-3 hodín po ožiarení, maximum dosahuje po 24 hodinách - stráca sa o 1-2 dni - prejavuje sa len na ožarovanom mieste, je ostro ohraničený, je to zápalová reakcia pokožky a podkožia
b) pigmentácia – môže byť nepriama- ak sa vytvára po erytéme alebo priama – ak sa prejavuje bezprostredne bez predchádzajúceho erytému
c) tvorba vitamínu D v koži spočíva v premene sterolových prekurzorov po ožiarení kože vlnovými dĺžkami do 300nm( antirachitický účinok ).
d) zvýšenie svalovej výkonnosti je podmienené zvýšenou tvorbou glykogénu a kyseliny mliečnej
e) zvýšenie obranyschopnosti organizmu
f) hojenie rán, popálenín, hnisavých ochorení kože (baktericídny účinok)
g) môže mať aj karcinogénny účinok - UV C žiarenie je pre človeka nebezpečné ( zápal rohovky, spojovky), táto zložka nedopadá na zemský povrch, je vychytávaná ozónovou vrstvou - UV B žiarenie spôsobuje krátkodobý erytém, má najvýznamnejšie liečebné účinky - UV A žiarenie – pod vplyvom tejto zložky pokožka zhnedne a pri dlhodobom pôsobení starne, je dokázaný aj karcinogénny účinok

Prirodzeným zdrojom UV žiarenia je slnko .
Umelé zdroje UV žiarenia:
Ortuťová vysokotlaková výbojka, ortuťová nízkotlaková výbojka, kromayerova lampa, fluorescenčné žiarivky ktoré sa využívajú v soláriach.


Pri určovaní dávky žiarenia sa používa jednotka prahová erytémová dávka, ktorá udáva čas ožiarenia potrebný na vyvolanie erytému .
Celkovo sa UV žiarenia aplikuje vo vzdialenosti 1m od zdroja 2-3 krát týždenne, celkovo 10krát, vždy po vymiznutí erytému z predchádzajúcej aplikácie .
Lokálne sa UV aplikuje vo vzdialenosti 0,5m od zdroja .


Pracovný postup:

- pacient zaujme polohu, ktorú si vyžaduje aplikácia procedúry
- pacientovi vysvetlíme nevyhnutnosť chrániť si oči špeciálnymi okuliarami,
- časti tela ktoré nebudú vystavené žiareniu chránime bavlneným prestieradlom,
- pri celkovej procedúre stojí, sedí, leží vo vzdialenosti 1m od zdroja,
- pri lokálnej aplikácii je vzdialenosť 0,5m,
- pri lokálnej aplikácii, ktorej cieľom je vyvolať silný erytém s hĺbkovým a vzdialeným reflexným účinkom používame políčkovú metódu .Žiarenie aplikujeme na jedno alebo viac lokálnych oblastí ( polí) s plochou 50cm² zo vzdialenosti 50cm, zvyšok tela chránime bavlneným prestieradlom, žiarenie sa aplikuje na oblasť šije, chrbta medzi lopatkami, lombálnu oblasť, na priebeh sedacieho nervu, ramená, predlaktia a lýtka .


Erytém – sčervenanie kože v mieste pôsobenia žiarenia následkom cievnych reakcií, vazodilatácie, zvýšeného prekrvenia, cievnej permeability - ide o zápalovú reakciu kože má 4 stupne:
1.stupeň – vzniká po ožiarení, ktoré malo malú intenzitu a krátke trvanie, nedochádza k začervenaniu.
2.stupeň – erytém bez prejavov bolesti, začervenanie je mierne a po 1 dni mizne. 3.stupeň – začervenanie je výrazné, zreteľné, pigmentácia je viditeľná .
4.stupeň – začervenanie je výrazné, je spojené s opuchom a bolesťou, trvá dlhodobo, pigmentácia je výrazná.

Indikácie:

- rachitída, osteomalácia, osteoporóza, hojenie rán, dekubitov, vredov, kožné ochorenia, psoriáza, ekzémy , mimopľúcna tuberkulóza, lumbago, artalgie, neuralgie (bolestí nervového pôvodu)

Kontraindikácie:

-akútne kožné ochorenia , akútne infekčné ochorenia, horúčky, fotodermatózy , hypertyreóza , nádorové ochorenia , vredová choroba žalúdka a dvanástnika , cytostatická liečba a rádioterapia,

5. 3. 2008

VYŠETRENIE SVALOVEJ SILY


Svalový test je pomocná vyšetrovacia metóda, ktorá:
A)
informuje o sile jednotlivých svalov alebo svalových skupín tvoriacich funkčnú jednotku
B) pomáha pri určovaní rozsahu a lokalizácii lézie motorických periférnych nervov a stanovenie postupu regenerácie
C) pomáha pri analýze jednotlivých pohybových stereotypov
D) je podkladom analytických, liečebne telovýchovných postupov pri reedukácii svalov oslabených organicky či funkčne a pomáha pri pracovnej výkonnosti testovanej časti telaRozoznávame tieto základné stupne:

St.5 N (normal)
– sval je schopný prekonať pri plnom rozsahu pohybu značný vonkajší odpor. Zodpovedá 100% normálu.

St.4 G (good) – dobrý. Zodpovedá približne 75% sily normálneho svalu. Testovaný sval vykoná pohyb ľahko v celom rozsahu a dokáže prekonať stredne veľký vonkajší odpor.

St.3. F (fair) - slabý. Vyjadruje asi 50% sily normálneho svalu. Túto hodnotu má sval vtedy, ak dokáže vykonať pohyb v celom rozsahu s prekonaním zemskej tiaže, proti váhe testovanej časti tela.

St.2 P (poor) – veľmi slabý. Určuje asi 25% svalovej sily normálneho svalu. Pri tomto testovaní musí byť poloha pacienta taká, aby sa maximálne vylúčila zemská tiaž.

St.1 T (trace) – stopa, zášklb. Vyžaduje 10% svalovej sily. Sval sa síce pri pokuse o pohyb zmrští, ale nestačí sila na vykonanie pohybu.

St.0 nula – pri pokuse o pohyb sval nejaví najmenšie známky sťahu.

3. 3. 2008

Výsledky ankety č. 1

Výsledky ankety

Toto je výsledok ankiety publikovanej na http://fyzioterapia.blogspot.com/

Anketa č. 1

Trpíte bolesťami chrbtice?

Nie 7 %
Áno 60 %
Občas 27 %
Po nadmernej záťaži 7 %

Hlasujúcich 40 osôb.

1. 3. 2008

SVETLOLIEČBA , FOTOTERAPIA


Liečba svetlom je metóda fyzikálnej terapie pri ktorej pôsobí na organizmus elektromagnetické žiarenie v rozsahu viditeľnej a neviditeľnej časti spektra( ultrafialové a infračervené svetlo).

Využíva sa pri udržiavaní svetlo a podpore zdravia ( prevencia ochorení), liečbe ochorení a patologických stavov a pri obnovovaní stratených funkcií a schopností.

Pri fototerapeutických procedúrach sa využíva :
a) nepolarizované svetlo – svetlo sa šíri priamočiaro na všetky strany v elektromagnetických vlnách a zároveň každý lúč kmitá všetkými smermi okolo svojej osi
b) polarizované svetlo – lúč kmitá len v jednej rovine a môže byť polarizovaný odrazom na zrkadliacej ploche alebo polarizátormi, látkami, ktoré prepúšťajú z dopadajúcich lúčov iba časť.

Podľa vlnovej dĺžky sa môžu pri procedúrach s nepolarizovaným svetlom uplatňovať 3 druhy žiarenia:
- ultrafialové žiarenie ,
- viditeľné svetlo (nepolarizované),
- infračervené žiarenie

Podľa rozsahu aplikácie rozlišujeme: celkové procedúry, lokálne procedúry , políčkovú metódu

Svetlo - je elektromagnetické vlnenie- žiarenie s vlnovou dĺžkou v rozmedzí 400- 800nm.
Pod žiarením rozumieme usporiadaný pohyb častíc svetla, tzv. fotónov (energetické kvantum svetelného žiarenia).
Polohu žiarenia v celkovom spektre elektromagnetického žiarenia charakterizuje vlnová dĺžka. Energia fotónov sa zvyšuje so znižovaním vlnovej dĺžky.

Svetelné žiarenia sa delí podľa vlnovej dĺžky na:
ultrafialové žiarenie – do 400nm
viditeĺné svetlo – 400 – 760nm
infračervené žiarenie – nad 760 nm

Intenzita žiarenia je určená množstvom energie dopadajúcej kolmo v smere lúčov na jednotku plochy, jej jednotkou je W/cm². Intenzita žiarenia sa znižuje v závislosti od vzdialenosti zdroja (neplatí to pri laserovom lúči ).

29. 2. 2008

Účinky masáže

Účinky masáže na organizmus môžu byť:
a) priame - vyvolávajú fyzikálne a biochemické zmeny v tkanivách
b) nepriame - sú sprostredkované nervovým a endokrinným systémom

Priame účinky sa prejavujú:
- zvýšením prekrvenia
- zlepšením vstrebávania edémov, výpotkov, krvných výronov ,
- zrýchleným odstraňovaním látok vyvolávajúcich únavu,
- zlepšením výživy,
- zlepšením toku miazgy ( lymfy),
- zlepšením svalovej činnosti,
- zvýšením alebo znížením svalového tonusu,
- rozrušením zrastov v tkanivách ,
- urýchleným odstraňovaním povrchových zrohovatených vrstiev na koži ,
- zvýšením sekrécie potných žliaz a normalizáciou napätia kože,


Výsledkom týchto zmien je zlepšenie činnosti tkanív a zníženie bolestivosti. Dráždením svalových nervových zakončení - proprioreceptorov sa zlepšuje výživa svalov čo je jeden z najdôležitejších účinkov klasickej masáže.

Nepriame účinky sa prejavujú týmito zmenami:
- zlepšením prietoku krvi na periférii na základe miestneho účinku,
- urýchlením toku žilovej krvi a teda priaznivým účinkom na činnosť srdca
- zvýšeným prekrvením telových orgánov
- zlepšením výmeny CO2 O2 v pľúcach, pri vnútornom dýchaní a v termoregulačných procesoch

Celkové účinky - dráždenie nervových zakončení a vznik biologicky aktívnych látok ( amínov) má aj celkové účinky - prejavujú sa zmenou vegetatívnej rovnováhy, zrýchlením látkovej premeny a činnosti žliaz s vnútornou sekréciou - masáž má celkový upokojujúci a povzbudzujúci účinok na telesnú výkonnosť a ovplyvňuje stav CNS, ktorý spätne pôsobí na periférne orgány a ich funkciu

Klasická masáž

Klasická masáž - je sústava masážnych hmatov, ktoré vykonáva masér na tele pacienta ( koži, podkožných fasciách, svaloch) - dosiahnutie preventívneho a liečebného účinku si vyžaduje aplikáciu niekoľkých masáži po sebe v jednej kúre - podľa spôsobu aplikácie mechanických podnetov rozlišujeme :
a) manuálna masáž
b) prístrojová masáž
b) kombinovaná masáž

Podľa liečebných účinkov rozdeľujeme manuálnu masáž na:
a) klasická masáž
b) reflexná masáž
c) manuálna lymfodrenáž

Podľa rozsahu aplikácie rozlišujeme:
a) lokálna masáž
b) celková masáž

Celková masáž môže byť podľa spôsobu vykonávania dvojaká:
1. vzostupná - vykonáva sa v poradí DK - zadná plocha, chrbát, DK - predná plocha, brucho, hrudník, HK, šija, plecia, hlava , tvár
2. zostupná - hlava, HK, hrudník, brucho, DK - predná plocha, šija, plecia, chrbát, DK - zadná plocha ( indikovaná u ľudí s vysokým krvným tlakom).

Podľa požadovaného účinku môže byť masáž:
a) upokojujúca
b) povzbudzujúca

23. 2. 2008

Odvetvia fyzikálnej terapie

Podľa použitých podnetov rozlišujeme :


Mechanoterapialiečba mechanickými podnetmi, je odbor fyzioterapie v ktorom sa uplatňuje masáž, polohovanie, pasívne cvičenie, manipulácie a pod..

Hydroterapia – liečba vodou.

Termoterapia - je to metóda fyzikálnej terapie , pri ktorej pôsobia na organizmus termické podnety.

Elektroterapia – liečba elektrickým prúdom.

Fototerapia – liečba svetlom.

Balneoterapia - liečba liečivými vodami a bahnami.

Klimatoterapia – liečba klimatickými faktormi
.

Masáž


Masáž – gr. massó, massein – stláčať, hnietiť - je metóda fyzikálnej terapie , pri ktorej pôsobia na organizmus mechanické podnety - využíva sa pri udržiavaní a podpore zdravia , liečbe ochorení a patologických stavov a pri obnovovaní stratených schopností a funkcií zaraďujeme ju do mechanoterapie
Masáž je činnosť, pri ktorej pôsobíme na povrch tela - jej cieľom je priaznivo ovplyvniť zmeny vyvolané chorobou alebo námahou, posilniť zdravie, zvýšiť celkovú odolnosť organizmu - dotyk a masáže patria medzi najstaršie liečebné metódy , pretože sa dajú jednoducho a bezprostredne aplikovať - používajú sa aj pri príprave na telesný či športový výkon alebo ako prostriedok na odstránenie únavy

18. 2. 2008

Fyzioterapia pri zlomeninách krčka stehnovej kosti.


Fyzioterapiu pri zlomeninách v oblasti proximálneho femoru (stehennej kosti) musíme rozdeliť podľa spôsobu ošetrenia.
V prvej fáze sa venujeme intenzívnej dychovej gymnastike, cievnej gymnastike, kondičnými cvičeniami posilňujeme zdravé časti tela, izometrickými
kontrakciami precvičujeme štvorhlavý sval stehna a gluteálne svaly. Pri
kauzálnej konzervatívnej liečbe nakladáme pacientovi podľa jeho celkového
stavu na niekoľko dni manžetovú alebo náplasťovú extenziu s 2
kilogramovou záťažou, počas extenčneho ťahu sa venujeme dychovej
a cievnej gymnastike, posilňujeme zdravé časti tela, izometricky
precvičujeme svaly postihnutej končatiny. Následne začíname s postupnou
vertikalizáciou pacienta a reedukáciou chôdze, pričom učíme pacienta chodiť
s oporou barlí bez záťaže postihnutej končatiny. V prípade operačného
riešenia, závisí rehabilitácia od typu a charakteru zlomeniny , od typu
vykonanej operácie a stability vykonanej osteosyntézy. Po implantácii CKP môže pacient prakticky okamžite tuto endoprotézu zaťažovať, čo je veľmi výhodné pri veľmi
starých a malo spolupracujúcich pacientoch. Po implantácii totálnej náhrady
bedrového kĺbu je nutná chôdza s iba 1/3 zaťažovaním operovanej končatiny
po dobu 6 týždňov a vyžaduje spoluprácu pacienta . Podobne aj ostatne
spôsoby osteosyntézy vyžadujú spoluprácu a odľahčovanie operovanejkončatiny, pri skorej plnej záťaži je vysoké riziko zlyhania osteosyntézy, preto je dôležité zaťažovať postihnutú končatinu postupne.

14. 2. 2008

Cvičebná jednotka v bazéne

Prinášam Vám jednoduchú ale účinnú cvičebnú jednotku v bazéne ,vypracovanú diplomovaným fyzioterapeutom Marekom Maronom .

Stoj rozkročný, zadok stiahnuť, brucho vtiahnuť:

Ø ruky vbok, predklon, úklon a rotácie hlavy
Ø HK pripažiť, ramená zdvihnúť nahor – nádych, spustiť dolu – výdych
Ø HK pripažiť, striedavo pravé rameno zdvihnúť, ľavé spustiť a naopak
Ø HK pripažiť, ramená ťahať dozadu, lopatky k sebe – nádych, uvoľniť
výdych
Ø HK pripažiť, krúženie plecami vpred a vzad
Ø HK pripažiť, predpažením vzpažiť – nádych, pripažiť – výdych
Ø HK upažiť, prejsť po hladine do predpaženia, spojiť ruky a späť upažiť
Ø HK pripažiť, upažením vzpažiť – nádych, pripažiť – výdych
Ø čelné kruhy HK.
Ø HK pokrčiť v lakťoch, ruky na ramená, vzpažiť, opäť položiť na ramená
a vystrieť
Ø vzpažiť ľavú HK a zapažiť pravú HK, kmit pažami, vystrieť končatiny a
Ø cvik opakovať
Ø ruky vbok, úklony trupu vľavo a vpravo
Ø ruky vbok, krúženie trupom
Ø ruky v tyl, vytáčanie trupu vľavo a vpravo
Ø ruky vbok, krúženie panvou
Ø DK mierne pokrčené, ruky vbok, podsadiť panvu – nádych, späť výdych
Ø HK predpažiť, pohyb predlaktím do pronácie a supinácie
Ø ruky zopnúť pred hrudníkom, zatlačiť dlane oproti sebe – nádych , uvoľniť -výdych
Ø HK predpažiť, krúženie v ZK, pohyb do dorzálnej a palmárnej flexie
Ø HK predpažiť, pokrčiť prsty a vystrieť, robiť prstami frčky, abdukciu a
adukciu prstov a štipku

Stoj spojný bokom k zábradliu, opora jednou HK:

Ø prednožiť striedavo pravú a ľavú DK
Ø zanožiť striedavo pravú a ľavú DK
Ø prednožiť, zanožiť a prinožiť pravú DK, opakovať ľavou DK
Ø krúžiť pravou DK, potom ľavou
Ø unožiť pravú DK a späť, opakovať ľavou
Ø pokrčiť pravú DK v KK a vystrieť, opakovať ľavou DK
Ø pravú DK pokrčiť prednožmo, unožiť pokrčmo, prednožiť pokrčmo a vystrieť,
potom ľavou
Ø postaviť sa na špičky a späť
Ø postaviť sa na päty a späť
Ø striedavo päta, špička
Ø špičky vytočiť k sebe a späť, päty vytočiť k sebe a späť
Ø pokrčiť prsty na nohách a vystrieť

Vypracoval : Maron Marek

7. 2. 2008

Reumatoidná artritída

Reumatoidná artritída (postupujúci zápal kĺbov) je zdĺhavé , chronické ochorenie zápalového charakteru. Postihuje predovšetkým kĺby a podľa toho sa označuje názvom artritída (arthritis, artritída- zápal kĺbov). Chorobný proces však nepostihuje iba kĺby, ale aj ďalšie zložky pohybovej sústavy (svaly a šľachy) a vnútorné orgány. Ide teda o celkové ochorenie. Pri ťažšom priebehu skracuje život a vo väčšine prípadov ho značne znepríjemňuje.
Pravú príčinu R.A. zatiaľ nepoznáme. Zaujímavé je, že postihuje tri až štyri razy častejšie ženy ako mužov. Začína sa zvyčajne v strednom veku, no môže sa vyskytnúť aj u detí (dokonca už po 1. roku) alebo u starších ľudí. Jej výskyt zaznamenávame u všetkých rás a národov, žijúcich v rozličných klimatických podmienkach. U nás postihuje 0,5-1% obyvateľov. Zápalový proces sa začína na vrstve vystielajúcej kĺbové plochy a puzdro z vnútornej strany (teda na synoviálnej blane) a je veľmi úporný. Preniká do hĺbky na chrupku i priľahlú kosť a postupne ich rozrušuje. Kĺby opúchajú a ich pohyblivosť sa obmedzuje. Svaly ochabujú, chorý sa cíti celkove slabý, máva zvýšenú teplotu a stráca hmotnosť. Priebeh choroby je kolísavý. To znamená, že obdobia zhoršenia sa striedajú s obdobiami pokoja, keď sa postihnutý cíti lepšie. Žiaľ, zlepšenie je iba prechodné.

Príznaky a priebeh ochorenia

Začiatok ochorenia býva taký nenápadný, že sa nedá presnejšie časovo vymedziť. Prvým príznakom bývajú zvyčajne mierne, postupne sa zosilňujúce bolesti v kĺboch. Vo väčšine prípadov sú ako prvé postihnuté drobné kĺby na rukách a nohách. Chorý nemôže zovrieť ruky v päsť a pri umývaní v studenej vode pociťuje nepríjemnú bolesť. Ťažšie vstáva z postele a bolestivé sú aj prvé kroky. Pre reumatoidnú artritídu je charakteristický vretenovitý opuch na prstoch rúk. Neskôr sa chorobný proces šíri na ďalšie kĺby, lakte, ramená, kolená a členky. Poradie kĺbov zasiahnutých zápalom však môže byť rozdielne, napr. ako prvé môžu byť postihnuté kolená. Opuchy sú zvyčajne symetrické na obidvoch končatinách a nepríjemne bolia. Jedným z typických príznakov reumatoidnej artritídy je aj pocit stuhnutosti či nepružnosti v postihnutých kĺboch v ranných hodinách po prebudení. Čím viac sa chorobný proces prehlbuje a je aktívnejší, tým výraznejšia je ranná stuhnutosť a o to dlhšie trvá. V ťažších prípadoch je to aj niekoľko hodín, pričom rozhýbanie je veľmi bolestivé.
Reumatoidná artitída sa prejavuje zároveň celkovými príznakmi, najmä horúčkami, nápadnou slabosťou a chudnutím. Chorobný proces potvrdzujú aj výsledky laboratórnych vyšetrení (zvýšená sedimentácia, málokrvnosť a pozitívne hodnoty viacerých laboratórnych testov). O diagnóze možno jednoznačne rozhodnúť na základe prítomnosti tzv. reumatoidného faktora v krvi a charakteristického röntgenového nálezu na postihnutých kĺboch.