11. 5. 2008

Termíny týkajúce sa pohybu


Flexia
- vždy, keď dochádza k zmenšeniu uhla medzi kosťami alebo časťami tela. Tento termín sa používa výhradne na opis pohybu pozdĺž sagitálnej alebo mediálnej roviny. Flexiou je napríklad ohnutie ruky v lakti, pohyb vystretej dolnej končatiny smerom dopredu, alebo predklon chrbtice .


Extenzia
- opak flexie (niekedy tiež dorzálna flexia); uhol sa zväčšuje. Tento termín sa používa výhradne na opis pohybu pozdĺž sagitálnej alebo mediálnej roviny. Extenziou je napríklad vystretie ruky v lakti alebo návrat z predklonu do strednej polohy.

Žiadne komentáre: