13. 2. 2012

Totálna endoprotéza ,http://www.ta3.com/sk/relacie/21_zdravie/4653_zivot-s-novym-bedrovym-k-bom

Odporúčania pre pacientov po operáciách bedrového kĺbu po aplikácii totálnej endoprotézy
1. Spať na rovnom pevnom lôžku, pod hlavu stačí jeden vankúš.
2. Aspoň 2 x denne polohovať 30 min . v ľahu na chrbte alebo bruchu, dolné končatiny od seba , špičky v predĺženej osi tela. Vo výške kolien vložený klin.
3. Denne sa venovať 30 min. celkovému intenzívnemu cvičeniu .
4. Na minimum obmedziť používanie papúč a inej obuvi s tenkou rovnou podrážkou.
5. Pri sede neprekrížiť nohy cez seba .
6. Pri ležaní na boku vkladať medzi kolená vankúšik alebo nafukovací klin.
7. Chodiť v pevnej pohodlnej obuvi (koženej) s pružnou podrážkou.
8. Nenosiť bremená nad 5kg hmotnosti.
9. Nie je vhodné používanie rôznych foriem tepla!
10. Ak sa objavia bolesti v bedrovom kĺbe ,okamžite vyhľadať odborného lekára
11. Vytrvalosť chôdze – 2 Francúzke barly , riadiť sa podľa pocitov únavy. V žiadnom prípade sa nesnažiť s vypätím posledných síl o zdolanie väčších vzdialeností.
12. Zaťaženie dolných končatín: riadime sa pokynmi operatéra. Po 3 týždňoch od operácie 1/3 telesnej váhy . Po 3 mesiacoch na 2/3 telesnej váhy, ak ju po kontrole určí lekár. Po polroku obyčajne končatinu zaťažujeme naplno.
13. Neodporúčame odložiť Francúzke barly, alebo vychádzkovú palicu .
14. Je potrebné dodržiavať životosprávu , telesnú váhu čo najviac zredukovať, predchádzať obezite!
15. Zo športov odporúčame plavanie – len štýl kraul
16. Bicyklovanie po rovných nenáročných terénoch

16. 11. 2008

Mozog - Video


Prinášam vám link na výbornú reláciu STV.

10.09. Zdravíčko, pán doktor ! - Mozog Mozog je hlavný orgán nervového systému. Obsahuje 12 miliárd neurónov a 50 miliárd podporných buniek. Hoci zaberá len 2 % našej telesnej hmotnosti, z energie ktorú telu dodávame spotrebuje až 15 %. Mozog odoberá až štvrtinu vdychovaného kyslíka. Štatistiky ochorení mozgu v súčasnosti vykazujú alarmujúce čísla. Existuje prevencia degeneratívnych ochorení mozgu? Aký je pokrok vo výskume mozgu?

9. 11. 2008

Facilitačné prvky


Bilaterálne krížové cvičenia

Podstatou je iradiácia voluntárnej činnosti. Spočíva v odporovom cvičení na kontralaterálnej zdravej končatine , ktoré facilituje pohyb na paretickej (homolaterálnej) končatine. Odporové cvičenia vždy začíname na zdravej končatine.

Rytmická stabilizácia

Pri rytmickej stabilizácii sa využíva rytmické striedanie kontrakcie agonistov a antagonistov v snahe vychýliť končatinu z osi. Vychyľovanie musí byť pomalé a plynulé , aby podnety prešli hlbšie do CNS (inak je efekt minimálny). Odpor má byt taký, aby pohyb zostal izometrický . Táto facilitačná technika je vhodná napr. na posilnenie stabilizátorov trupu . Pacientovi dávame slovný povel: Držte pevne, nedajte sa vychýliť !

Pretiahnutie svalu

Dráždime nim svalové vretienka, ktoré informujú CNS o rýchlych a fázických zmenách dĺžky svalu . Aby bol účinok čo najväčší, musí pasívne pretiahnutie svalu rýchle , bezbolestivé a musí obsahovať rotačnú zložku ( vyplýva to z anatomického uloženia svalov.) Bez rotačnej zložky nie je sval ani maximálne natiahnutý ani úplne kontrahovaný.

Súvisiace odkazy :
Link: Prehľad niektorých facilitačných prvkov používaných vo fyzioterapii.
Link: Facilitácia

5. 10. 2008

Osteoporóza a denzitometria


Osteoporóza a denzitometria
24.08.2008, 18:15

TÉMA: Osteoporóza a denzitometria

HOSŤ: MUDr. Dimitrij Oniščenko,

Ortopedická ambulancia ŽNsP Košice


Odkaz na video:

Náhla cievna mozgová príhoda (NCMP)Náhla cievna mozgová príhoda (NCMP)
07.09.2008, 18:15
Hosť: MUDr. Danica Gossányiová
Neurologické oddelenie NsP Humenné
O chorobách i prevencii Rozhovor zo štúdia TA3 o zdraví, chorobách i prevencii a novinkách v zdravotníctve s odborníkom na danú oblasť.Moderuje MUDr. Miloš Bubán
Odkaz na video:
http://www.ta3.com/sk/relacie/21_zdravie/5217_nahla-cievna-mozgova-prihoda-ncmp

7. 9. 2008

Stimulácia kožných receptorovChlad , dotyk, tlak, teplo, - využívame stimuláciu exteroreceptorov, ktoré sa nachádzajú v koži a podkoží . Facilitácia dotykom sa využíva pri Vojtovej metóde, kde sa dotykom ,aj tlakom na spúšťové zóny podráždia exteroreceptory (aj proprioreceptory) ,čím sa vyvolávajú pohybové vzorce.
Je veľmi dôležité kde sa dotýkame pacienta pri kladení odporu alebo vedení pohybu. Vždy sa dotýkame len tej časti tela, kde chceme aby sa aktivovali svalové skupiny , čo je dôležité aj z hľadiska vedenia smeru pohybu (Kabátová metóda). Ďalším dôležitým zdrojom aferentácie je trenie kefovanie pokožky. Facilitácia dotykom sa využíva aj pri hipoterapii a orofaciálnej stimulácií .
Krausové telieska – reagujú na chladivé podnety , ktoré môžeme využiť nielen facilitačne (napr. trenie malej plochy kockou ľadu pôsobí dráždivo na sval), ale aj inhibične ( kryoterapia na ovplyvnenie spasticity..
Ruffiniho telieska - nachádzajú sa v koži označujeme ich ako tepelné receptory. Teplo môžeme tiež považovať za facilitačný prvok, ktorý nám optimálne pripraví vhodné podmienky pre svalovú kontrakciu, ale aj relaxáciu.

Súvisiace odkazy :
Link: Prehľad niektorých facilitačných prvkov používaných vo fyzioterapii.
Link: Facilitácia

6. 7. 2008

Slovná stimulácia

Usilujeme sa ňou zvýšiť koncentráciu pacienta na činnosť. Správne povely podnecujú pacienta k sústredenosti a tým k vyšším výkonom. Povely musia byť stručné, jasné a mali by ho motivovať a povzbudzovať . Môžeme tu zaradiť aj facilitáciu zvukom , hudbou, ktorá sa uplatňuje napríklad u pacientov s Parkinsonovou chorobou

Súvisiace odkazy
Link: Prehľad niektorých facilitačných prvkov používaných vo fyzioterapii.
Link: Facilitácia

Facilitácia zrakom

Zrak je pre človeka najdôležitejším zmyslovým orgánom. Informácie prichádzajú do CNS prostredníctvom zraku , môže čiastočne nahradiť ostatné aferentné podnety. Využíva sa predovšetkým u ochorení kde je postihnutý mozoček, vestibulárny aparát alebo sú postihnuté zadné miechové povrazce (porucha hĺbkovej citlivosti).

Iradiácia voluntárnej činnosti (dráždenie)

Zvyšovaním sily ( úsilia) vykonávaného pohybu nastáva iradiácia aktivity na viacerých segmentoch miechy ( napr. intenzívny stisk ruky spôsobuje pohyby šijového a mimického svalstva ). Pohyby sa vykonávajú v niekoľkých rovinách , kĺboch súčastne , musia mať diagonálny charakter. Kombinujeme ich napr. aj s bilaterálnymi krížovými cvičeniami .

Link: Prehľad niektorých facilitačných prvkov používaných vo fyzioterapii.

25. 5. 2008

Slovenský Zväz Sclerosis Multiplex

Vznikol na pomoc osobám s diagnózou SM, na podporu a povzbudenie tých pacientov, ktorí SM vzdorujú a na zmiernenie utrpenia tých, ktorí už bojovať nevládzu a sú odkázaní na starostlivosť a pomoc rodinných príslušníkov, lekárov, rehabilitačných pracovníkov a iných ľudí.
SZSM je dobrovoľné, samostatné, apolitické občianske združenie. Združuje občanov s diagnózou SM, ich rodinných príslušníkov, ako aj iných občanov bez ohľadu na politickú príslušnosť, rasu, svetonázor a náboženské vyznanie, ktorí chcú osobám s SM pomáhať a podporovať činnosť SZSM. Link: http://www.szsm.szm.sk/

Ako sa ti páči logo Fyzioterapia ?

Anketa č.2 - Ako sa ti páči logo Fyzioterapia ?

Ako ste hlasovali :

Jednoduché 11 %
Pekné 36 %
O ničom 11 %
Lepšie bude ak ho zmeníš 20 %
Dá sa 22 %


Hlasujúcich 72 osôb. Všetkým ktorým zahlasovali v ankete srdečne ďakujem .

20. 5. 2008

EUROPACOLON

europacolon slovensko je nezávislá, nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na problematiku kolorektálneho karcinómu (rakovina hrubého čreva a konečníka) a na Slovensku vznikla v máji 2007. Jej cieľom je informovať o tejto zákernej diagnóze, naučiť širokú verejnosť rozpoznať prvé príznaky choroby a účinne s ňou bojovať.
Odkaz: http://www.europacolon.sk/

13. 5. 2008

Facilitácia dýchaním

Pri nádychu sa svalový tonus zvyšuje – facilituje. Pri výdychu sa svalový tonus znižuje - inhibuje . Využíva sa hlavne pri (AGR), antigravitačnej relaxácii a (PIR), relaxácii .

Odkaz: Prehľad facilitačných techník používaných vo fyzioterapii.

Odkaz: facilitácia

11. 5. 2008

Diskusia : Polymyositis, polymyozitída, - čo o nej vieme?
Zapoj sa do diskusie vložením komentára a podpor tvojimi skúsenosťami toho, kto tvoju pomoc potrebuje. Túto diskusiu som otvoril na podnet Lívii. Vopred Vám Ďakuje a čaká na príspevky.

Obranná trojflexia

Je komplex pohybov pozostávajúci z flexie v bedrovom kĺbe , kolennom kĺbe a dorzálnej flexie v členkovom kĺbe. Obrannú trojflexiu vyvoláme bolestivým podráždením planty nohy od päty smerom k prstom nôh, alebo chladivým podráždením v ingvine. Trojflexia jednej dolnej končatiny facilituje súčasne extenziu druhej dolnej končatiny. Hovoríme o skríženej trojflexii . Využíva sa pri poruchách centrálneho motoneurónu.

Link: Prehľad niektorých facilitačných techník používaných vo fyzioterapii.

Termíny týkajúce sa pohybu


Flexia
- vždy, keď dochádza k zmenšeniu uhla medzi kosťami alebo časťami tela. Tento termín sa používa výhradne na opis pohybu pozdĺž sagitálnej alebo mediálnej roviny. Flexiou je napríklad ohnutie ruky v lakti, pohyb vystretej dolnej končatiny smerom dopredu, alebo predklon chrbtice .


Extenzia
- opak flexie (niekedy tiež dorzálna flexia); uhol sa zväčšuje. Tento termín sa používa výhradne na opis pohybu pozdĺž sagitálnej alebo mediálnej roviny. Extenziou je napríklad vystretie ruky v lakti alebo návrat z predklonu do strednej polohy.

6. 5. 2008

Prehľad niektorých facilitačných techník používaných vo fyzioterapii.

Medzi najčastejšie využívané facilitačné prvky vo fyzioterapii zaraďujeme:

1. obranná trojflexia
2. facilitácia dýchaním
3. iradiácia voluntárnej činnosti
4. slovná stimulácia
5. facilitácia zrakom
6. stimulácia kožných receptorov
7. bilaterálne krížové cvičenia
8. rytmická stabilizácia
9. pretiahnutie svalu
10. využitie maximálneho odporu
11. využitie šijových reflexov
12. spätné zapínanie antagonistu
13. ťah z kĺbu ťah do kĺbu
14. facilitácia prostredníctvom vestibulárneho aparátu
15. relaxácia
16. automotivácia
17. posturálne reflexy
18. podmieňovanie

25. 4. 2008

Práca pre zdravotné sestry

Zadarmo sprostredkujem prácu pre diplomované zdravotné sestry do Talianska.
Podmienka znalosť tal.
Pre bližšie informácie píšte na erbamar@gmail.com  ,

23. 4. 2008

Priamy sval brucha (musculum rectus abdominis) .

Musculum rectus abdominis tvorí prednú stenu brušnej dutiny.
Odstup:
Začína sa na mečovitom výbežku (processus xiphoideus) a na chrupavkovej časti 5. - 7 rebra. Úpon:
Zostupuje kaudálne a upína sa na lonovú kosť (os pubis ), medzi sponou lonovou a hrbčekom lonovej kosti .Mediálne prilieha k bielej čiare (linea alba). Jeho snopce sú prerušované šľachovými vložkami - intersecciones tendineae, ktoré bývajú 3 až 4.
Funkcia:
Jeho funkciou je ohyb chrbtice pri fixovanej panve (flexia trupu) a spolupôsobí pri brušnom lise. Pomáha pri výdychu. Jeho silná kontrakcia umožňuje zdvihnúť hornú časť trupu pri prechode z polohy ležmo do sedu.
Ak je fixovaný trup dvíha panvu s DK (prednoženie)

13. 4. 2008

Facilitácia

Termín facilitácia pochádza z latinského slova ,,facilis´´ ,čo sa dá preložiť ako ľahký , ľahko vykonateľný. Vo fyzioterapii facilitácia znamená činnosť , ktorá napomáha obnove porušenej hybnosti , alebo jej zlepšeniu na podklade uľahčenia vzniku motorických reflexov . Pri facilitácii ide o zvýšenie prúdu aferentných (dostredivých ) signálov , čím dochádza k podráždeniu motorickej nervovej bunky, následnej kontrakcii svalu a k vykonaniu požadovaného pohybu .

Odkaz: Facilitačné prvky