29. 2. 2008

Účinky masáže

Účinky masáže na organizmus môžu byť:
a) priame - vyvolávajú fyzikálne a biochemické zmeny v tkanivách
b) nepriame - sú sprostredkované nervovým a endokrinným systémom

Priame účinky sa prejavujú:
- zvýšením prekrvenia
- zlepšením vstrebávania edémov, výpotkov, krvných výronov ,
- zrýchleným odstraňovaním látok vyvolávajúcich únavu,
- zlepšením výživy,
- zlepšením toku miazgy ( lymfy),
- zlepšením svalovej činnosti,
- zvýšením alebo znížením svalového tonusu,
- rozrušením zrastov v tkanivách ,
- urýchleným odstraňovaním povrchových zrohovatených vrstiev na koži ,
- zvýšením sekrécie potných žliaz a normalizáciou napätia kože,


Výsledkom týchto zmien je zlepšenie činnosti tkanív a zníženie bolestivosti. Dráždením svalových nervových zakončení - proprioreceptorov sa zlepšuje výživa svalov čo je jeden z najdôležitejších účinkov klasickej masáže.

Nepriame účinky sa prejavujú týmito zmenami:
- zlepšením prietoku krvi na periférii na základe miestneho účinku,
- urýchlením toku žilovej krvi a teda priaznivým účinkom na činnosť srdca
- zvýšeným prekrvením telových orgánov
- zlepšením výmeny CO2 O2 v pľúcach, pri vnútornom dýchaní a v termoregulačných procesoch

Celkové účinky - dráždenie nervových zakončení a vznik biologicky aktívnych látok ( amínov) má aj celkové účinky - prejavujú sa zmenou vegetatívnej rovnováhy, zrýchlením látkovej premeny a činnosti žliaz s vnútornou sekréciou - masáž má celkový upokojujúci a povzbudzujúci účinok na telesnú výkonnosť a ovplyvňuje stav CNS, ktorý spätne pôsobí na periférne orgány a ich funkciu

Klasická masáž

Klasická masáž - je sústava masážnych hmatov, ktoré vykonáva masér na tele pacienta ( koži, podkožných fasciách, svaloch) - dosiahnutie preventívneho a liečebného účinku si vyžaduje aplikáciu niekoľkých masáži po sebe v jednej kúre - podľa spôsobu aplikácie mechanických podnetov rozlišujeme :
a) manuálna masáž
b) prístrojová masáž
b) kombinovaná masáž

Podľa liečebných účinkov rozdeľujeme manuálnu masáž na:
a) klasická masáž
b) reflexná masáž
c) manuálna lymfodrenáž

Podľa rozsahu aplikácie rozlišujeme:
a) lokálna masáž
b) celková masáž

Celková masáž môže byť podľa spôsobu vykonávania dvojaká:
1. vzostupná - vykonáva sa v poradí DK - zadná plocha, chrbát, DK - predná plocha, brucho, hrudník, HK, šija, plecia, hlava , tvár
2. zostupná - hlava, HK, hrudník, brucho, DK - predná plocha, šija, plecia, chrbát, DK - zadná plocha ( indikovaná u ľudí s vysokým krvným tlakom).

Podľa požadovaného účinku môže byť masáž:
a) upokojujúca
b) povzbudzujúca

23. 2. 2008

Odvetvia fyzikálnej terapie

Podľa použitých podnetov rozlišujeme :


Mechanoterapialiečba mechanickými podnetmi, je odbor fyzioterapie v ktorom sa uplatňuje masáž, polohovanie, pasívne cvičenie, manipulácie a pod..

Hydroterapia – liečba vodou.

Termoterapia - je to metóda fyzikálnej terapie , pri ktorej pôsobia na organizmus termické podnety.

Elektroterapia – liečba elektrickým prúdom.

Fototerapia – liečba svetlom.

Balneoterapia - liečba liečivými vodami a bahnami.

Klimatoterapia – liečba klimatickými faktormi
.

Masáž


Masáž – gr. massó, massein – stláčať, hnietiť - je metóda fyzikálnej terapie , pri ktorej pôsobia na organizmus mechanické podnety - využíva sa pri udržiavaní a podpore zdravia , liečbe ochorení a patologických stavov a pri obnovovaní stratených schopností a funkcií zaraďujeme ju do mechanoterapie
Masáž je činnosť, pri ktorej pôsobíme na povrch tela - jej cieľom je priaznivo ovplyvniť zmeny vyvolané chorobou alebo námahou, posilniť zdravie, zvýšiť celkovú odolnosť organizmu - dotyk a masáže patria medzi najstaršie liečebné metódy , pretože sa dajú jednoducho a bezprostredne aplikovať - používajú sa aj pri príprave na telesný či športový výkon alebo ako prostriedok na odstránenie únavy

18. 2. 2008

Fyzioterapia pri zlomeninách krčka stehnovej kosti.


Fyzioterapiu pri zlomeninách v oblasti proximálneho femoru (stehennej kosti) musíme rozdeliť podľa spôsobu ošetrenia.
V prvej fáze sa venujeme intenzívnej dychovej gymnastike, cievnej gymnastike, kondičnými cvičeniami posilňujeme zdravé časti tela, izometrickými
kontrakciami precvičujeme štvorhlavý sval stehna a gluteálne svaly. Pri
kauzálnej konzervatívnej liečbe nakladáme pacientovi podľa jeho celkového
stavu na niekoľko dni manžetovú alebo náplasťovú extenziu s 2
kilogramovou záťažou, počas extenčneho ťahu sa venujeme dychovej
a cievnej gymnastike, posilňujeme zdravé časti tela, izometricky
precvičujeme svaly postihnutej končatiny. Následne začíname s postupnou
vertikalizáciou pacienta a reedukáciou chôdze, pričom učíme pacienta chodiť
s oporou barlí bez záťaže postihnutej končatiny. V prípade operačného
riešenia, závisí rehabilitácia od typu a charakteru zlomeniny , od typu
vykonanej operácie a stability vykonanej osteosyntézy. Po implantácii CKP môže pacient prakticky okamžite tuto endoprotézu zaťažovať, čo je veľmi výhodné pri veľmi
starých a malo spolupracujúcich pacientoch. Po implantácii totálnej náhrady
bedrového kĺbu je nutná chôdza s iba 1/3 zaťažovaním operovanej končatiny
po dobu 6 týždňov a vyžaduje spoluprácu pacienta . Podobne aj ostatne
spôsoby osteosyntézy vyžadujú spoluprácu a odľahčovanie operovanejkončatiny, pri skorej plnej záťaži je vysoké riziko zlyhania osteosyntézy, preto je dôležité zaťažovať postihnutú končatinu postupne.

14. 2. 2008

Cvičebná jednotka v bazéne

Prinášam Vám jednoduchú ale účinnú cvičebnú jednotku v bazéne ,vypracovanú diplomovaným fyzioterapeutom Marekom Maronom .

Stoj rozkročný, zadok stiahnuť, brucho vtiahnuť:

Ø ruky vbok, predklon, úklon a rotácie hlavy
Ø HK pripažiť, ramená zdvihnúť nahor – nádych, spustiť dolu – výdych
Ø HK pripažiť, striedavo pravé rameno zdvihnúť, ľavé spustiť a naopak
Ø HK pripažiť, ramená ťahať dozadu, lopatky k sebe – nádych, uvoľniť
výdych
Ø HK pripažiť, krúženie plecami vpred a vzad
Ø HK pripažiť, predpažením vzpažiť – nádych, pripažiť – výdych
Ø HK upažiť, prejsť po hladine do predpaženia, spojiť ruky a späť upažiť
Ø HK pripažiť, upažením vzpažiť – nádych, pripažiť – výdych
Ø čelné kruhy HK.
Ø HK pokrčiť v lakťoch, ruky na ramená, vzpažiť, opäť položiť na ramená
a vystrieť
Ø vzpažiť ľavú HK a zapažiť pravú HK, kmit pažami, vystrieť končatiny a
Ø cvik opakovať
Ø ruky vbok, úklony trupu vľavo a vpravo
Ø ruky vbok, krúženie trupom
Ø ruky v tyl, vytáčanie trupu vľavo a vpravo
Ø ruky vbok, krúženie panvou
Ø DK mierne pokrčené, ruky vbok, podsadiť panvu – nádych, späť výdych
Ø HK predpažiť, pohyb predlaktím do pronácie a supinácie
Ø ruky zopnúť pred hrudníkom, zatlačiť dlane oproti sebe – nádych , uvoľniť -výdych
Ø HK predpažiť, krúženie v ZK, pohyb do dorzálnej a palmárnej flexie
Ø HK predpažiť, pokrčiť prsty a vystrieť, robiť prstami frčky, abdukciu a
adukciu prstov a štipku

Stoj spojný bokom k zábradliu, opora jednou HK:

Ø prednožiť striedavo pravú a ľavú DK
Ø zanožiť striedavo pravú a ľavú DK
Ø prednožiť, zanožiť a prinožiť pravú DK, opakovať ľavou DK
Ø krúžiť pravou DK, potom ľavou
Ø unožiť pravú DK a späť, opakovať ľavou
Ø pokrčiť pravú DK v KK a vystrieť, opakovať ľavou DK
Ø pravú DK pokrčiť prednožmo, unožiť pokrčmo, prednožiť pokrčmo a vystrieť,
potom ľavou
Ø postaviť sa na špičky a späť
Ø postaviť sa na päty a späť
Ø striedavo päta, špička
Ø špičky vytočiť k sebe a späť, päty vytočiť k sebe a späť
Ø pokrčiť prsty na nohách a vystrieť

Vypracoval : Maron Marek

7. 2. 2008

Reumatoidná artritída

Reumatoidná artritída (postupujúci zápal kĺbov) je zdĺhavé , chronické ochorenie zápalového charakteru. Postihuje predovšetkým kĺby a podľa toho sa označuje názvom artritída (arthritis, artritída- zápal kĺbov). Chorobný proces však nepostihuje iba kĺby, ale aj ďalšie zložky pohybovej sústavy (svaly a šľachy) a vnútorné orgány. Ide teda o celkové ochorenie. Pri ťažšom priebehu skracuje život a vo väčšine prípadov ho značne znepríjemňuje.
Pravú príčinu R.A. zatiaľ nepoznáme. Zaujímavé je, že postihuje tri až štyri razy častejšie ženy ako mužov. Začína sa zvyčajne v strednom veku, no môže sa vyskytnúť aj u detí (dokonca už po 1. roku) alebo u starších ľudí. Jej výskyt zaznamenávame u všetkých rás a národov, žijúcich v rozličných klimatických podmienkach. U nás postihuje 0,5-1% obyvateľov. Zápalový proces sa začína na vrstve vystielajúcej kĺbové plochy a puzdro z vnútornej strany (teda na synoviálnej blane) a je veľmi úporný. Preniká do hĺbky na chrupku i priľahlú kosť a postupne ich rozrušuje. Kĺby opúchajú a ich pohyblivosť sa obmedzuje. Svaly ochabujú, chorý sa cíti celkove slabý, máva zvýšenú teplotu a stráca hmotnosť. Priebeh choroby je kolísavý. To znamená, že obdobia zhoršenia sa striedajú s obdobiami pokoja, keď sa postihnutý cíti lepšie. Žiaľ, zlepšenie je iba prechodné.

Príznaky a priebeh ochorenia

Začiatok ochorenia býva taký nenápadný, že sa nedá presnejšie časovo vymedziť. Prvým príznakom bývajú zvyčajne mierne, postupne sa zosilňujúce bolesti v kĺboch. Vo väčšine prípadov sú ako prvé postihnuté drobné kĺby na rukách a nohách. Chorý nemôže zovrieť ruky v päsť a pri umývaní v studenej vode pociťuje nepríjemnú bolesť. Ťažšie vstáva z postele a bolestivé sú aj prvé kroky. Pre reumatoidnú artritídu je charakteristický vretenovitý opuch na prstoch rúk. Neskôr sa chorobný proces šíri na ďalšie kĺby, lakte, ramená, kolená a členky. Poradie kĺbov zasiahnutých zápalom však môže byť rozdielne, napr. ako prvé môžu byť postihnuté kolená. Opuchy sú zvyčajne symetrické na obidvoch končatinách a nepríjemne bolia. Jedným z typických príznakov reumatoidnej artritídy je aj pocit stuhnutosti či nepružnosti v postihnutých kĺboch v ranných hodinách po prebudení. Čím viac sa chorobný proces prehlbuje a je aktívnejší, tým výraznejšia je ranná stuhnutosť a o to dlhšie trvá. V ťažších prípadoch je to aj niekoľko hodín, pričom rozhýbanie je veľmi bolestivé.
Reumatoidná artitída sa prejavuje zároveň celkovými príznakmi, najmä horúčkami, nápadnou slabosťou a chudnutím. Chorobný proces potvrdzujú aj výsledky laboratórnych vyšetrení (zvýšená sedimentácia, málokrvnosť a pozitívne hodnoty viacerých laboratórnych testov). O diagnóze možno jednoznačne rozhodnúť na základe prítomnosti tzv. reumatoidného faktora v krvi a charakteristického röntgenového nálezu na postihnutých kĺboch.