6. 7. 2008

Slovná stimulácia

Usilujeme sa ňou zvýšiť koncentráciu pacienta na činnosť. Správne povely podnecujú pacienta k sústredenosti a tým k vyšším výkonom. Povely musia byť stručné, jasné a mali by ho motivovať a povzbudzovať . Môžeme tu zaradiť aj facilitáciu zvukom , hudbou, ktorá sa uplatňuje napríklad u pacientov s Parkinsonovou chorobou

Súvisiace odkazy
Link: Prehľad niektorých facilitačných prvkov používaných vo fyzioterapii.
Link: Facilitácia

Facilitácia zrakom

Zrak je pre človeka najdôležitejším zmyslovým orgánom. Informácie prichádzajú do CNS prostredníctvom zraku , môže čiastočne nahradiť ostatné aferentné podnety. Využíva sa predovšetkým u ochorení kde je postihnutý mozoček, vestibulárny aparát alebo sú postihnuté zadné miechové povrazce (porucha hĺbkovej citlivosti).

Iradiácia voluntárnej činnosti (dráždenie)

Zvyšovaním sily ( úsilia) vykonávaného pohybu nastáva iradiácia aktivity na viacerých segmentoch miechy ( napr. intenzívny stisk ruky spôsobuje pohyby šijového a mimického svalstva ). Pohyby sa vykonávajú v niekoľkých rovinách , kĺboch súčastne , musia mať diagonálny charakter. Kombinujeme ich napr. aj s bilaterálnymi krížovými cvičeniami .

Link: Prehľad niektorých facilitačných prvkov používaných vo fyzioterapii.